1

شماتیک عمل مینی بای پس معده

تصویر شماتیک مینی بای پس معده توسط دکتر عبدالحسینی

در عمل جراحی مینی بای پس ،معده به دو قسمت نامساوی تقسیم شده و حدود دو متر از روده از مسیر خوراک خارج شده است که باعث جذب کمتر غذا و حجم کمتر ذخیره غذا می شود.