تصاویر همایش و کنگره های دکتر عبدالحسینی

 کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی - تهران 1392
کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی – تهران 1392
دکتر عبدالحسینی و پروفسور قوامی (استاد جراحی درون بین دانشگاه سوئیس ) - MISTIC 2014
دکتر عبدالحسینی و پروفسور قوامی (استاد جراحی درون بین دانشگاه سوئیس ) – MISTIC 2014

IMAG0366

IMAG0366

 

 

IMAG036610616220_719708644731874_947419029177994355_n

10616220_719708644731874_947419029177994355_nاساتید مجرب