جراحی غیرچاقی

کنترل خونریزی کبد پس از برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی

کنترل خونریزی کبد پس از برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی

جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی فتق اینگوئینال به روش لاپارسکوپی

جراحی فتق اینگوئینال به روش لاپارسکوپی

جراحی فتق اینگوئینال به روش لاپارسکوپی توسط عبدالحسینی

جراحی فتق اینگویینال به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر عبدالحسینی