جهت انجام عمل جراحی ، بیمار لازم است اقدامات مهمی را قبل از عمل انجام دهد . ثابت شده است که انجام این اقدامات قبل از عمل جراحی و انجام مشاوره های لازم نتیجه عمل جراحی را بسیار بهتر می نماید.
اقدامات لازم جهت انجام جراحی چاقی را می توان به چند مرحله تقسیم کرد.

مرحله اول – ویزیت توسط کارشناس ورزیده و دوره دیده چاقی ، مشاوره با جراح چاقی و شرکت در سمینار آموزشی چاقی
مرحله دوم– انجام کامل مشاوره های پزشکی ، آزمایشات و تشکیل پرسشنامه ی سلامت
مرحله سوم – برسی کامل مشاوره ها ومعاینه کامل بیمار توسط متخصص چاقی و ویزیت نهایی جراح چاقی ومتخصص چاقی جهت تعیین نوع عمل و نوبت عمل
مرحله چهارم – انجام عمل جراحی در بیمارستان و دوره بستری در بیمارستان
مرحله پنجم – پیگیری و مراقبت پس از عمل جراحی